Call For Papers UDIT

UDIT er en møteplass for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring er velkomne.

Hvis du har kommet frem til ny innsikt og gode ideer gjennom arbeid med å utvikle/videreutvikle et fag eller faglig opplegg, kan UDIT være en god arena for å få presentert arbeidet i form av en tellende publikasjon.

Fjorårets UDIT-artikler finner du som del av konferanserapportene til NOKOBIT og NIK.

Kriterier ved fagfellevurdering av innsendte artikler

Bidragene til UDIT blir valgt ut av programkomiteen basert på vurdering fra to uavhengige fagfeller. I vurderingen legges det vekt på:

 • Relevans for formål og tema for sporet
 • Potensiale for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • At bidraget gir noe nytt til feltet
 • At bidraget er generaliserbart og kan utnyttes eller bygges videre på av andre som underviser IT-fag
 • At bidraget eventuelt rapporter samarbeid og/eller sammenligning mellom ulike læresteder og/eller utdanningsinstitusjoner
 • At bidraget er forankret i pedagogisk resonnement
 • At bidraget ikke har blitt publisert tidligere
 • At bidraget oppfyller følgende formelle krav til vitenskapelighet:
  • Tittelen reflekterer artikkelens innhold
  • Sammendraget er godt strukturert og formulert
  • Forskningsspørsmålene er tydelig formulert og kan besvares vitenskapelig
  • Metoden er beskrevet
  • Resultatene tydeliggjøres, analyseres og diskuteres
  • Eventuelle begrensninger og svakheter i arbeidet drøftes
  • Konklusjonen er klar og bygger på analyse og diskusjon
  • Referansene er relevante og oppdaterte

Bidrag blir akseptert under forutsetning av at minst en av forfatterne deltar på konferansen og presenterer bidraget.

Format og innsending

Artikler innsendt til UDIT publiseres som del av konferanserapportene fra NIK- og NOKOBIT, som gir uttelling på nivå 1 i Cristin. Forfatterne beholder rettighetene til å videreutvikle stoffet for andre publiseringskanaler.

Forfattere av artikler til UDIT kan velge om de ønsker å bruke NIK- eller NOKOBIT-format (respektive maler og instruksjoner finnes på nettsidene for NIK 2017 og NOKOBIT 2017). Ved bruk av NOKOBIT- format kan artikkelen være inntil 14 sider, ved bruk av NIK-format kan den være inntil 12 sider. Valg av format har ellers ingen betydning for fagfellevurderingen av artikkelen.

Artikler til UDIT sendes inn via EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=udit2017